Avís legal

La plataforma de distribució de continguts audiovisuals sota demanda per internet, xip/tv (www.xiptv.cat), i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL) o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la XAL o bé, d'entitats  adherides a la XAL que fan ús de la plataforma xip/tv. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. La XAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la plataforma estan protegits per la legislació que regula la propietat intel·lectual i no poden ser reproduïts, copiats, enganxats, enllaçats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol manera ni amb qualsevol finalitat sense l'autorització prèvia i per escrit de la XAL o de les entitats adherides que fan ús de la plataforma, mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. No obstant això, l'usuari pot fer ús de les eines que la plataforma posa a la seva disposició per tal de compartir els continguts de la mateixa sempre i quan la reproducció d'aquests no comporti cap modificació ni alteració dels mateixos ni de les eines facilitades. La informació continguda a la plataforma no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
xip/tv és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de la XAL. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la XAL que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.
Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de xip/tv que no sigui autoritzat per la XAL o per qualsevol de les entitats adherides que fan ús de la plataforma xip/tv.

Normes d'ús
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de xip/tv sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la XAL o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La XAL no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Protecció de dades
La XAL donara estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caracter Personal i adoptara les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caracter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.


L'usuari dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la XAL a incorporar les dades que facilita per aquest mitja als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal (LOPD).

L'usuari que facilita dades de caracter personal a la XAL resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa XAL els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocopia del seu D.N.I., davant el Registre de la XAL.

Xiptv.cat podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les cookies s'associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referencies que permetin deduir dades personals de l'usuari. Per a més informació sobre la política de 'cookies' de la XAL es pot visitar aquest enllaç.

Seguretat de les comunicacions
La XAL adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant www.xiptv.cat , segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web
La XAL disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la XAL, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la XAL.
La XAL vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web
L'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté xip/tv és responsabilitat només de l'usuari. La XAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest ús.
La XAL no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.

Jurisdicció i legislació aplicable
Els possibles conflictes relatius a xip/tv es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.